Algemene Voorwaarden

Wanneer u een website van de Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas (hierna: NVOO) bezoekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die op deze pagina beschreven staan.

Inhoud website

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. De NVOO streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De NVOO kan echter niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Alle medisch inhoudelijke informatie is gecontroleerd door onafhankelijke en deskundige referenten. Echter, de informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw (behandelend) arts of een andere professionele hulpverlener.

Aansprakelijkheid

De NVOO aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze website. De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. De NVOO kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen en het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van, of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De NVOO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht.

Het is toegestaan inhoud van de website te delen (kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat), onder de volgende voorwaarden:

 1. Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden.

 2. Het materiaal mag niet verspreid worden als het werk is geremixt, veranderd, of op het werk is voortgebouwd.

 3. Geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen mogen toegepast worden die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Verwijzingen van de NVOO

De NVOO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met de NVOO websites zijn gelinkt, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Criteria voor het delen van links

De content (tekst en afbeeldingen) van een website moet voldoen aan de volgende criteria:

 1. Op de website moet te vinden zijn wie de auteur/beheerder is;

 2. Contactgegevens moeten op de website staan, zodat er altijd de mogelijkheid is om contact op te nemen met de beheerder of organisatie achter de website;

 3. De informatie moet afkomstig zijn van een betrouwbare organisatie of voorzien zijn van bronvermelding/literatuurverwijzingen of een colofon;

 4. De website is gebruikersvriendelijk en overzichtelijk;

 5. De website bevat relevantie informatie voor bezoekers van de websites van de NVOO;

 6. De informatie op de website is niet in strijd met é é n van de standpunten van de NVOO;

 7. De afzender van de website is niet van commerciële instanties, met uitzondering van de onderstaande twee situaties:

 • I. indien er sprake is van samenwerking, worden links naar commerciële instanties en bedrijven geplaatst. Deze links worden niet opgenomen bij de links op het gebied van voorlichting, maar op een andere plek op de website zodat duidelijk is dat hier verwezen wordt naar een samenwerkingspartner en niet naar een voorlichtende website.

 • II. indien er sprake is van het plaatsen van links naar onze websites vanuit commerciële websites die aan voorwaarden 1 t/m 6 voldoen. Het plaatsen van deze links moet aangevraagd worden bij de NVOO.

De Privacyverklaring

De privacyverklaring van de NVOO beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door de NVOO.

Cookies

De Cookieverklaring van de NVOO beschrijft het gebruik van cookies en soortgelijke technologie op de website van de NVOO.

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Brochures/publicaties

De NVOO heeft haar brochures/publicaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld in samenwerking met de diverse betrokkenen en (medisch) specialisten. De brochures/publicaties bevatten algemene informatie, waaraan niet zonder meer medische conclusies voor een individuele situatie kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, dient u dus altijd te overleggen met uw arts of een andere professionele hulpverlener. De NVOO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de in deze brochures/publicaties verstrekte informatie, terwijl evenmin aan de inhoud van deze brochures/publicaties rechten kunnen worden ontleend.


De inhoud van de brochures/publicaties valt onder een Creative Commons. Dit betekent dat het toegestaan is de brochures/publicaties te delen (kopiëren, verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat), onder de volgende voorwaarden:

 1. Naamsvermelding: de gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen;
 2. Niet commercieel: het werk mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden;
 3. Geen afgeleide werken: het veranderde materiaal mag niet verspreid worden als het werk is geremixt, veranderd, of op het werk is voortgebouwd
 4. Geen aanvullende restricties: geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen mogen toegepast worden die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat

Wijzigingen

Wij kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment, zonder aparte kennisgeving wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde algemene voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een jaar.
U kunt op 3 manieren uw lidmaatschap opzeggen:

 1. Schriftelijke opzegging per post opsturen naar onderstaand adres.
 2. Een e-mail met verzoek tot opzegging naar ons mailadres sturen: info@nvoo.nl.
 3. Op de community pagina, als u bent ingelogd, kunt u onder het tabje 'mijn lidmaatschap' onderin de link mijn lidmaatschap opzeggen selecteren. Dit is de snelste manier om uw lidmaatschap op te zeggen. Zonder schriftelijke opzegging (per post, email of per opzegging via de community portaal) wordt het lidmaatschap jaarlijks automatisch en stilzwijgend met een jaar verlengd. U ontvangt daarvoor eenmaal per jaar een betalingsverzoek per mail.


Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging door een lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar (= kalenderjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Derhalve vó ó r 1 november van een kalenderjaar. Deze opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren.


Schriftelijke opzegging kan verstuurd worden naar onderstaand adres:
Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas
Postbus 8003
3503 RA Utrecht

Opzeggen kan ook per e-mail, mits de e-mail wordt verstuurd vanuit de mailbox van het e-mailadres dat in onze ledenadministratie bekend is. De opzegging per e-mail kan gestuurd worden naar: info@nvoo.nl.

Let op: De opzegging (via post of mail) is definitief wanneer je een bevestiging via de mail van de NVOO hebt ontvangen.

Het is niet mogelijk om je lidmaatschap maandelijks op te zeggen. Opzeggen is alleen per kalenderjaar mogelijk, met inachtneming van twee maanden opzegtermijn (dus vó ó r 1 november).

De NVOO is een vereniging. Verenigingen zijn onderworpen aan het verenigingsrecht (2:26 ev. BW). De regelgeving van de Wet van Dam – die betrekking heeft op de stilzwijgende verlenging van abonnementen – is niet een aparte wet, maar is opgenomen in de artikelen 6:236 BW en 6:237 BW alsmede in artikel 2:35 BW.

Op grond van art. 2:35 lid 6 BW voldoet de NVOO aan deze wetgeving door ervoor te zorgen dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen.