Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas (hierna: NVOO) verwerkt van haar leden, donateurs, en andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de NVOO, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de NVOO verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Nederlandse Vereniging voor Overgewicht en Obesitas
Email: info@nvoo.nl
KvK nummer: 82782881

2. Welke gegevens verwerkt de NVOO en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer


2.2 De NVOO verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • 2.1.1 Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging hiervan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • 2.1.2 Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de NVOO;
 • 2.1.3 Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen;
 • 2.1.4 Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een half jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de NVOO en u te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de NVOO;
 • 2.1.5 Uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven, gebruikt de NVOO uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de NVOO toe te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing;
 • 2.1.6 De NVOO gebruikt uw naam en telefoonnummer om u telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en aanbiedingen van de NVOO;
 • 2.1.7 De NVOO kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. Bewaartermijnen

3.1 De NVOO verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de NVOO de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) de verplichting bestaat om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dit laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de NVOO passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de NVOO gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de NVOO. Met deze bewerkers heeft de NVOO een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze privacyverklaring na te leven. Via de Functionaris Gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen

5.1 Via de ledenadministratie (info@nvoo.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De NVOO zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de NVOO uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (info@nvoo.nl). De NVOO zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dit laatste het geval is, zal de NVOO u hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de NVOO uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (info@nvoo.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op een bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (info@nvoo.nl).

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.